Disclaimer

Enveloprint spant zich in om de informatie op de website beschikbaar en zo correct, volledig en actueel mogelijk te laten zijn. Garantie kan er niet worden gegeven voor de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. Enveloprint aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid dienaangaande tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Enveloprint. Enveloprint is niet gehouden de informatie en afbeeldingen op de website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren, maar behoudt zich wel het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen op de website.

Enveloprint aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de website en de daarop verstrekte informatie. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website.

Enveloprint garandeert niet dat de website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze website. Ook kan er niet gegarandeerd worden dat deze website of de server waarop deze website ter beschikking wordt gesteld, vrij is van virussen. Enveloprint aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande tenzij er sprake is van opzet op grove schuld van Enveloprint.

Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Enveloprint is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites informatie en/of het logo van Enveloprint bevatten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enveloprint is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Enveloprint te creëren. Ook het koppelen van de website van Enveloprint aan andere websites, het zogenaamde “framing” alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.

Enveloprint behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de website, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, data en html-code en/of enig ander materiaal.
Het is u toegestaan de website uitsluitend voor eigen gebruik te raadplegen waarbij u:

  • Materialen, uitgezonderd de html-code, kunt printen of downloaden voor niet-commerciële informatieve en persoonlijke doeleinden;
  • Materialen, uitgezonderd de html-code, kunt reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of lay-out van de website is niet toegestaan behoudens schriftelijke toestemming van Enveloprint.

Het Enveloprint logo en het woord “Enveloprint” zijn respectievelijk geregistreerd als beeld- en woordmerk.